Nông dân cho 1.000 con gà xếp chữ 'Trung Quốc cố lên'

Shang Yukang, đến từ tỉnh Cam Túc, cho gà ăn thành chữ 'Trung Quốc cố lên' và ủng hộ 3.000 trứng cho nhân viên y tế tuyến đầu chống dịch Covid-19. 

Related Videos

Most watched

Chủ đề khác