Khi các nàng 'khai thật' chi phí đầu tư cho son phấn

Có nàng chỉ cần một triệu đã có đủ son, phấn, kẻ mày, mascara... nhưng cũng có nàng cần tới 8 - 10 triệu đồng.

Thanh Quỳnh -Thúy Anh

Đăng ký YouTube iOne

Related Videos

Most watched

Chủ đề khác